Ind disable
സംസ്കൃതികൾ... official facebook page Clicking Here!

Ad 468 X 60

.

Wednesday, February 26, 2014

നീർത്തുള്ളികൾകലിതുള്ളിപ്പെയ്യുന്ന മഴയുടെ തുള്ളികൾ
സ്വന്തം കണ്ണുനീരായി തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെൺകൊടിക്കായ്....(സമർപ്പണം)

ഇങ്ങിനൊരാഗ്രഹമുണ്ടാകാതെ വയ്യ,
നീ പെണ്ണായ് പിറന്നു പോയ് പ്രത്യക്ഷ ജന്മമേ...
എങ്കിലുമൊന്നു നീയോർക്കുക എന്നുമേ...
നിറയാതെ, തുളുമ്പാതെ, കരകവിഞ്ഞീടാതെ...
അടക്കിനിർത്തീടണം...കാത്തിടേണം.
അനന്തമാം നീലിമ തന്നി-
ലൊളിപ്പിച്ചു മോഹിപ്പിക്കുന്നൊരീ
തരളമാമിഴിയിണകളിൽ...
എന്നും തണലായി തന്നിലേക്കണക്കുവാൻ
ദൃഡമെന്നു നിന്മനം ചൊല്ലുമാ കൈപിടിക്കും വരെ.
Author: Sums
Nothing to Say more...It is enough to know WHO AM I Read More →

5 comments:

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുക എന്നത് വായനക്കാരുടെ താല്പര്യമാണ്... വിമർശനങ്ങൾക്കും, തിരുത്തലുകൾക്കും കൂട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹനത്തിനും അർഹനാണെന്നു കരുതുന്നുവെങ്കിൽ....... എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സന്ദർശനത്തിനും വായനക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

ആത്മഗദങ്ങൾ...

നനുത്തരോമങ്ങൾ ഇടം കടം കൊണ്ടൊരാ നെറ്റിത്തടത്തിലെ മഞ്ഞൾക്കുറിയും
പിന്നെ പറയാതെ പറയുന്ന നിന്റെ കടാക്ഷങ്ങളും
അസ്തമയസൂര്യന്റെ കുങ്കുമചാർത്തായി മോഹിപ്പിക്കുന്നയാ കവിൾത്തടങ്ങളും
ചും‍മ്പനം കൊതിപ്പിക്കുന്ന ചുണ്ടിന്റെ കോണിലെ പുഞ്ചിരിയും
എന്റെ നിദ്രയെ മൊത്തവിലക്കെടുക്കുമ്പോൾ
ഇനിയുള്ള എന്റെ രാവുകൾ എനിക്കെങ്ങിനെ സ്വന്തമാകും...?
Author: Sums
Nothing to Say more...It is enough to know WHO AM I Read More →

0 comments:

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുക എന്നത് വായനക്കാരുടെ താല്പര്യമാണ്... വിമർശനങ്ങൾക്കും, തിരുത്തലുകൾക്കും കൂട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹനത്തിനും അർഹനാണെന്നു കരുതുന്നുവെങ്കിൽ....... എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സന്ദർശനത്തിനും വായനക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

മോഹങ്ങൾ...

കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറത്തീ അമ്പലനടയിലെ ആൽചുവട്ടിൽ...
പിന്നെയാശ്രീകോവിലിന്റെ മുന്നിലെ കൂപ്പുകൈകളിൽ...
അതുകഴിഞ്ഞമ്പലചുറ്റിലും വെക്കുന്ന ഒറ്റയടികളിൽ...
ഒരിടത്തുമറിഞ്ഞില്ലയാ സാമീപ്യം അദൃശ്യമായെങ്കിലും...
പക്ഷെ!!!...
അർച്ചനപ്രസാദത്തിലെ ഇലക്കീറിൽ
തെച്ചിപ്പൂക്കളിൽ ഏകയാം തുളസിയായ് ....
മനമറിഞ്ഞെൻ ദേവിതന്നൊരനുഗ്രഹമായ്...
കാച്ചെണ്ണമണത്തിരുന്ന നിൻ മുടിച്ചുരുളിലെ ആ നിത്യസാന്നിധ്യം...
ഇന്നിന്റെ പുലരിയിൽ നോവുന്ന ഒരോർമ്മയായകതാരിൽ നിറച്ചു നിന്നെ.
Author: Sums
Nothing to Say more...It is enough to know WHO AM I Read More →

0 comments:

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുക എന്നത് വായനക്കാരുടെ താല്പര്യമാണ്... വിമർശനങ്ങൾക്കും, തിരുത്തലുകൾക്കും കൂട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹനത്തിനും അർഹനാണെന്നു കരുതുന്നുവെങ്കിൽ....... എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സന്ദർശനത്തിനും വായനക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Tuesday, February 25, 2014

പ്രതീക്ഷകൾ


ആദ്യമായ് നീയെന്നെ വിലക്കിയാ പുകച്ചുരുൾ
ഇന്നെന്റെ തീരാചുംബനം പതിവായി നേടുമ്പോൾ
ചുണ്ടുകൾക്ക് വിടചൊല്ലി അകലുന്ന വളയങ്ങൾ
വിണ്ണിന്റെ സീമകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി അകലുമ്പോൾ
ഒരുമാത്ര നിനയ്ക്കുന്നു, ആശിക്കുന്നു, ഞാനിപ്പോൾ
മാടിവിളിക്കയാണോ ? വേർപ്പെടുത്തയാണോ?
അവയെന്നിൽ നിന്നൊരിക്കലൂടെ...
മറഞ്ഞിരുന്നകലങ്ങളിൽ... ദൂരെ താരങ്ങൾക്കപ്പുറം;
ഇനിയും പെയ്തൊഴിയാ സ്നേഹക്കടലായ്....

 ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട് ; ഗൂഗിൾ
Author: Sums
Nothing to Say more...It is enough to know WHO AM I Read More →

1 comments:

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുക എന്നത് വായനക്കാരുടെ താല്പര്യമാണ്... വിമർശനങ്ങൾക്കും, തിരുത്തലുകൾക്കും കൂട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹനത്തിനും അർഹനാണെന്നു കരുതുന്നുവെങ്കിൽ....... എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സന്ദർശനത്തിനും വായനക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

Monday, February 24, 2014

ഓർമ്മകൾ

ഓർമ്മകൾ കാലത്തെ പിറകോട്ടടിക്കുബോൾ
കൈപ്പിടിയിലൊതുങ്ങാതെ തെന്നിമറയുന്നൊരു കുളിരേകും ഹിമബിന്ദുവായ്....
വിവരണങ്ങൾക്കതീതമായി അങ്ങിനങ്ങിനെ...
നെഞ്ചകം നീറ്റുന്നൊരോർമ്മയായ് നീ എന്നും എന്റെയുള്ളിൽ...

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട് : ഗൂഗിൾ
Author: Sums
Nothing to Say more...It is enough to know WHO AM I Read More →

0 comments:

അഭിപ്രായങ്ങൾ കുറിക്കുക എന്നത് വായനക്കാരുടെ താല്പര്യമാണ്... വിമർശനങ്ങൾക്കും, തിരുത്തലുകൾക്കും കൂട്ടത്തിൽ പ്രോത്സാഹനത്തിനും അർഹനാണെന്നു കരുതുന്നുവെങ്കിൽ....... എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സന്ദർശനത്തിനും വായനക്കുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.